Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

ณ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม 

วันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น 

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม

        มาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า มาฆปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3 ถือว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

        1. พระสงฆ์จำนวน 1250 รูป ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า

        2. พระสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง  การบวชชนิดนี้เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

        3. พระสงฆ์จำนวน 1250 รูป ได้เดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

        4. วันที่มาประชุมกันตรงกับวันเพ็ญเดือน มาฆะ (วันเพ็ญเดือน3) ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์

            ซึ่งประกอบด้วย 3 ประการได้แก่

 

        1. ละเว้นความชั่วทั้งปวง

        2. ทำความดีให้ถึงพร้อม

        3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

 

           วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญบุญ        วันมาฆบูชา  ตามหมายกำหนดการดังต่อไปนี้

 

                                                   กำหนดการ

วันเสาร์ที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๑/ Saturday March 3, 2018     ทำพิธีบวชชีพราหมณ์  ปฎิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑/ Sunday March 4, 2018

                                     เวลา ๑๐.๑๕ น. ไหว้พระรับศีล  , พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ,  ฟังพระธรรมเทศนา 

                                     พระสงฆ์อนุโมทนา   สาธุชนร่วมกันรับประทานอาหาร  เสร็จแล้วทำพิธีเวียนเทียน  3 รอบ

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608