Get Adobe Flash player

               เอวัมเม   สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พารา ณะสิยัง   วิหะระติ   อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ  ตัตระ   โข    ภะคะวา   ปัญจะวัคคิเย   ภิกขู   อามันเตสิ  ฯ

       รูปัง   ภิกขะเว   อะนัตตา ฯ   รูปัญจะ   หิทัง  ภิกขะเว   อัตตา  อะภะวิสสะ,  นะยิทัง  รูปัง  อาพาธายะ   สังวัตเตยยะ,    ลัพเภถะ   จะ  รูเป,   เอวัง   เม   รูปัง   โหตุ   เอวัง   เม  รูปัง  มา  อะโหสีติ ฯ    ยัสะมา   จะ   โข   ภิกขะเว  รูปัง  อะนัตตา,   ตัสะมา  รูปัง  อาพาธายะ   สังวัตตะติ,  นะ  จะ  ลัพภะติ  รูเป,    เอวัง  เม  รูปัง   โหตุ  เอวัง   เม   รูปัง   มา  อะโหสีติ ฯ 

        เวทะนา  อะนัตตา ฯ  เวทะนา  จะ   หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา อะภะวิสสะ,  นะยิทัง  เวทะนา อาพาธายะ   สังวัตเตยยะ,   ลัพเภถะ   จะ  เวทะนายะ,   เอวัง   เม   เวทะนา  โหตุ  เอวัง   เม   เวทะนา  มา  อะโหสีติ ฯ    ยัสมา  จะ โข ภิกขะเว   เวทะนา   อะนัตตา,  ตัสะมา  เวทะนา  อาพาธายะ  สังวัตตะติ,   นะ  จะ   ลัพภะติ    เวทะนายะ,   เอวัง  เม   เวทะนา   โหตุ  เอวัง   เม   เวทะนา   มา    อะโหสีติ ฯ  

       สัญญา  อะนัตตา ฯ    สัญญา   จะ   หิทัง   ภิกขะเว   อัตตา  อะภะวิสสะ,  นะยิทัง   สัญญา  อาพาธายะ   สังวัตเตยยะ,  ลัพเภถะ   จะ   สัญญายะ,   เอวัง  เม   สัญญา  โหตุ  เอวัง  เม   สัญญา  มา  อะโหสีติ ฯ  ยัสมา  จะ  โข   ภิกขะเว   สัญญา  อะนัตตา,   ตัสมา  สัญญา   อาพาธายะ  สังวัตตะติ,  นะ  จะ    ลัพภะติ   สัญญายะ,   เอวัง  เม   สัญญา   โหตุ   เอวัง  เม  สัญญา   มา  อะโหสีติฯ            

       สังขารา   อะนัตตา ฯ   สังขารา   จะ   หิทัง   ภิกขะเว   อัตตา   อะภะวิสสังสุ  นะยิทัง   สังขารา  อาพาธายะ   สังวัตเตยยุง,   ลัพเภถะ   จะ   สังขาเรสุ,   เอวัง  เม   สังขารา   โหนตุ  เอวัง   เม   สังขารา   มา  อะเหสุนติ ฯ   ยัสมา   จะ  โข   ภิกขะเว   สังขารา  อะนัตตา,  ตัสมา  สังขารา   อาพาธายะ   สังวัตตันติ,   นะ   จะ   ลัพภะติ   สังขาเรสุ,  เอวัง   เม   สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม  สังขารา  มา  อะเหสุนติ,  

       วิญญาณัง      อะนัตตา ฯ  วิญญาณัญจะ   หิทัง  ภิกขะเว    อัตตา  อะภะวิสสะ,  นะยิทัง   วิญญาณัง  อาพาธายะ    สังวัตเตยยะ,   ลัพเภถะ   จะ    วิญญาเณ,  เอวัง   เม   วิญญาณัง   โหตุ   เอวัง  เม   วิญญาณัง  มา  อะโหสีติ ฯ  ยัสมา   จะ  โข   ภิกขะเว  วิญญาณัง   อะนัตตา  ตัสมา  วิญญาณัง  อาพาธายะ  สังวัตตะติ,       นะ   จะ    ลัพภะติ  วิญญาเณ  เอวัง  เม วิญญาณัง   โหตุ  เอวัง   เม   วิญญาณัง   มา  อะโหสีติ ฯ

        ตัง  กิง   มัญญะถะ  ภิกขะเว   รูปัง  นิจจัง   วา  อะนิจจัง   วาติ ฯ  อะนิจจัง  ภันเต ฯ   ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง   วา  ตัง    สุขัง   วาติ ฯ   ทุกขัง  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง   กัลลัง  นุ   ตัง   สะมะนุปัสสิตุง,  เอตัง   มะมะ   เอโสหะมัสะมิ  เอโส เม   อัตตาติ ฯ   โน  เหตัง   ภันเต ฯ  

       ตัง   กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว   เวทะนา  นิจจา  วา  อะนิจจา   วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง   สุขัง  วาติฯ   ทุกขัง ภันเต ฯ   ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง   วิปะริณามะธัมมัง,   กัลลัง  นุ  ตัง   สะมะนุปัสสิตุง,   เอตัง   มะมะ  เอโสหะมัสมิ   เอโส   เม   อัตตาติ ฯ   โน  เหตัง   ภันเต ฯ 

       ตัง  กิง  มัญญะถะ   ภิกขะเว  สัญญา  นิจจาวา อะนิจจา  วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง  สุขัง  วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  นุ  ตัง   สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ   เอโส   หะมัสมิ   เอโส   เม  อัตตาติ   โน   เหตัง    ภันเต ฯ  

        ตัง  กิง   มัญญะถะ  ภิกขะเว   สังขารา   นิจจา  วา  อะนิจจา  วาติ ฯ   อะนิจจา  ภันเต ฯ   ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา    ตัง  สุขัง  วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต ฯ    ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง   กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ   เอโส   เม  อัตตาติ   โน   เหตัง   ภันเต ฯ  

        ตัง  กิง   มัญญะถะ  ภิกขะเว   วิญญาณัง   นิจจัง  วา  อะนิจจัง  วาติฯ     อะนิจจัง   ภันเต  ฯ            ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง  สุขัง  วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง       กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ   เอโส  เม  อัตตาติ  โน   เหตัง   ภันเต ฯ  

        ตัสมาติหะ    ภิกขะเว   ยังกิญจิ   รูปัง   อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,   อัชฌัตตัง  วา  พะหิทธา   วา,   โอฬาริกัง   วา   สุขุมัง   วา,   หีนัง   วา   ปะณีตัง   วา,  ยันทูเร  สันติเก   วา, สัพพัง   รูปัง,  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัสมิ  นะ  เมโส อัตตาติ ฯ    เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ  

        ยา  กาจิ   เวทะนา   อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา   วา,   โอฬาริกา  วา   สุขุมมา  วา,  หีนา  วา   ปะณีตา  วา,  ยา  ทูเร  สันติเก วา,   สัพพา  เวทะนา,   เนตัง   มะมะ   เนโสหะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ   ทัฏฐัพพัง ฯ  

        ยา  กาจิ   สัญญา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา   วา,   โอฬาริกา   วา    สุขุมมา  วา,  หีนา  วา   ปะณีตา   วา,  ยา  ทูเร  สันติเก  วา,   สัพพา  สัญญา,    เนตัง   มะมะ   เนโสหะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ   ทัฏฐัพพัง ฯ  

        เย  เกจิ   สังขารา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  อัชฌัตตา   วา  พะหิทธา   วา,   โอฬาริกา  วา     สุขุมมา  วา,  หีนา  วา   ปะณีตา   วา,  เย  ทูเร  สันติเก  วา,   สัพเพ   สังขารา,   เนตัง  มะมะ   เนโสหะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง    สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ 

        ยังกิญจิ   วิญญานัง   อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,  อัชฌัตตัง  วา  พะหิทธา   วา,  โอฬาริกัง  วา สุขุมัง  วา,  หีนัง  วา   ปะณีตัง   วา,  ยันทูเร  สันติเก  วา,  สัพพัง  วิญญาณัง,   เนตัง   มะมะ  เนโสหะมัสมินะ เมโส   อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง    สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ

        เอวัง   ปัสสัง   ภิกขะเว  สุตะวา   อะริยะสาวะโก,   รูปัสมิงปิ   นิพพินทะติ,   เวทะนายะปิ   นิพพินทะติ,  สัญญายะปิ  นิพพินทะติ,   สังขาเรสุปิ   นิพพินทะติ,   วิญญาณัสมิงปิ  นิพพินทะติฯ   นิพพินทัง   วิรัชชะติ,  วิราคา   วิมุจจะติ ฯ  วิมุตตัสมิง  วิมุตตะมิติ   ญาณัง  โหติ,   ขีณา   ชาติ,   วุสิตัง  พรัหมะจะริยัง,   กะตัง  กะระณียัง,   นาปะรัง   อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ  อิทะมะโวจะ   ภะคะวา ฯ   อัตตะมะนา  ปัญจะวัคคิยา   ภิกขู  ภะคะวะโต   ภาสิตัง   อะภินันทุง ฯ   อิมัสมิญจะ   ปะนะ   เวยยากะระณัสมิง    ภัญญะมาเน,   ปัญจะวัคคิยานัง   ภิกขูนัง   อะนุปาทายะ,   อาสะเวหิ  จิตตานิ   วิมุจจิงสูติฯ

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608