Get Adobe Flash player

 นะมะการะสิทธิคาถา

 

โย    จักขุมา  โมหะมะลาปะกัฏโฐ,

สามัง  วะ  พุทโธ  สุคะโต  วิมุตโต.

มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต,

ปาเปสิ  เขมัง  ชะนะตัง  วิเนยยัง.

พุทธัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ,

โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกัญจะ.

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ   โหตุ,

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ.

ธัมโม  ธะโช  โย  วิย  ตัสสะ  สัตถุ.

ทัสเสสิ  โลกัสสะ  วิสุทธิมัคคัง.

นิยยานิโก  ธัมมะธะรัสสะ  ธารี,

สาตาวะโห  สันติกะโร  สุจิณโณ.

ธัมมัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ,

โมหัปปะทาลัง  อุปะสันตะทาหัง.

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ,

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ.

สัทธัมมะเสนา  สุคะตานุโค  โย,

โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะเชตา.

สันโต  สะยัง  สันตินิโยชะโก  จะ,

สฺวากขาตะธัมมัง  วิทิตัง  กะโรติ.

สังฆัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ,

พุทธานุพุทธัง  สะมะสีละทิฏฐิง.

ตันเตชะสา   เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ,

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ.

 

 

 นะโมการะอัฏฐะกะคาถา

 

นะโม   อะระหะโต  สัมมา-

สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน,

นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ               

สฺวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ.

นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ

วิสุทธะสีละทิฏฐิโน,

นะโม  โอมาตฺะยารัทธัสสะ

ระตะนัตตะยัสสะ  สาธุกัง.

นะโม  โอมะกาตีตัสสะ

ตัสสะ  วัตถุตตะยัสสะปิ,

นะโมการัปปะภาเวนะ

วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา.

นะโมการานุภาเวนะ

สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา,

นะโมการัสสะ  เตเชนะ

วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา.

 

 

มังคะละสุตตัง

 

            เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  สาวัตถิยัง  วิหะระติ,

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม.  อะถะโข  อัญญะตะรา  เทวะตา,

อะภิกกันตายะ  รัตติยา  อะภิกกันตะวัณณา  เกวะละกัปปัง        เชตะวะนัง 

โอภาเสตฺะวา,  เยนะ  ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ,  อุปะสังกะมิตฺะวา  ภะคะวันตัง

อะภิวาเทตฺะวา   เอกะมันตัง  อัฏฐาสิ.  เอกะมันตัง  ฐิตา  โข  สา  เทวะตา 

ภะคะวันตัง  คาถายะ  อัชฌะภาสิ.,

 

พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ               

มังคะลานิ  อะจินตะยุง,

อากังขะมานา  โสตถานัง 

พฺรูหิ  มังคะละมุตตะมัง.

อะเสวนา  จะ  พาลานัง

ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา,

ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ

ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา,

อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ

วินะโย  จะ  สุสิกขิโต,

สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง

ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห,

อะนากุลา  จะ  กัมมันตา  

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ

ญาตะกานัญจะ  สังคะโห,

อะนะวัชชานิ  กัมมานิ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

อาระตี  วีระตี  ปาปา

มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม,

อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ.

สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา,

กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา

สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง,

กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ตะโป  จะ  พฺรัหมะจะริยัญจะ

อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง,

นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ

จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ,

อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

เอตาทิสานิ  กัตฺะวานะ

สัพพัตถะมะปะราชิตา,

สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ

ตันเตสัง   มังคะละมุตตะมันติ.

 

 

 

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกา  คาถา

 

พะหุง  เว  สะระณัง  ยันติ               

ปัพพะตานิ  วะนานิ  จะ,

อารามะรุกขะเจตะยานิ

มะนุสสา  ภะยะตัชชิตา.

เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง              

เนตัง  สะระณะมุตตะมัง,

เนตัง  สะระณะมาคัมมะ                 

สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ.

โย  จะ  พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ          

สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต,

จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ                       

สัมมัปปัญญายะ  ปัสสะติ.

ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปาทัง                 

ทุกขัสสะ  จะ  อะติกกะมัง,

อะริยัญจัฏฐังคิกัง  มัคคัง                  

ทุกขูปะสะมะคามินัง.

เอตัง  โข  สะระณัง  เขมัง                               

เอตัง  สะระณะมุตตะมัง,

เอตัง  สะระณะมาคัมมะ                  

สัพพะทุกขา  ปะมุจจะตีติ.

 

 

        ระตะนะสุตตัง

 

ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ,

ภุมมานิ   วา   ยานิวะ  อันตะลิกเข  

สัพเพวะ   ภูตา   สุมะนา  ภะวันตุ  

อะโถปิ  สักกัจจะ   สุณันตุ   ภาสิตัง

ตัสมา   หิ   ภูตา   นิสาเมถะ   สัพเพ   

เมตตัง   กะโรถะ  มานุสิยา   ปะชายะ

ทิวา   จะ   รัตโต   จะ    หะรันติ   เย   พะลิง

ตัสมา   หิ   เน   รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ 

ยังกิญจิ   วิตตัง   อิธะ   วา   หุรัง   วา  

สัคเคสุ   วา   ยัง   ระตะนัง ปะณีตัง  

นะ   โน    สะมัง   อัตถิ  ตะถาคะเตนะ 

อิทัมปิ   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ  โหตุ ฯ 

ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง   ปะณีตัง  

ยะทัชฌะคา   สักยะมุนี  สะมาหิโต  

นะ   เตนะ   ธัมเมนะ   สะมัตถิ   กิญจิ  

อิทัมปิ ธัมเม   ระตะนัง   ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

ยัมพุทธะเสฏโฐ   ปะริวัณณะยีสุจิง  

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ  

สะมาธินา เตนะ   สะโม   นะ   วิชชะติ   

อิทัมปิ    ธัมเม   ระตะนัง  ปะณีตัง 

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

เย   ปุคคะลา   อัฏฐะ  สะตัง ปะสัฏฐา  

จัตตาริ   เอตานิ   ยุคานิ   โหนติ 

เต  ทักขิเณยยา   สุคะตัสสะ   สาวะกา  

เอเตสุ   ทินนานิ   มะหัปผะลานิ  

อิทัมปิ     สังเฆ   ระตะนัง    ปะณีตัง 

เอเตนะ  สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

เย    สุปปะยุตตา   มะนะสา   ทัฬเหนะ 

นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ   

เต   ปัตติปัตตา    อะมะตัง  วิคัยหะ  

ลัทธา  มุธา   นิพพุติง    ภุญชะมานา 

อิทัมปิ   สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ  

ยะถินทะขีโล   ปะถะวิง สิโต   สิยา  

จะตุพภิ   วาเตภิ    อะสัมปะกัมปิโย  

ตะถูปะมัง   สัปปุริสัง   วะทามิ  

โย   อะริยะสัจจานิ   อะเวจจะ   ปัสสะติ  

อิทัมปิ   สังเฆ    ระตะนัง    ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

เย   อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ  

คัมภีระปัญเญนะ    สุเทสิตานิ  

กิญจาปิ   เต   โหติ   ภุสัปปะมัตตา  

นะ   เต    ภะวัง   อัฏฐะมะมาทิยันติ 

อิทัมปิ   สังเฆ  ระตะนัง    ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ  โหตุ ฯ 

สะหาวัสสะ   ทัสสะนะสัมปะทายะ  

ตะยัสสุ   ธัมมา   ชะหิตา   ภะวันตุ  

สักกายะทิฏฐิ   วิจิกิจฉิตัญจะ  

สีลัพพะตัง   วาปิ   ยะทัตถิกิญจิ  

จะตูหะปาเยหิ   จะวิปปะมุตโต 

ฉะ  จาภิฐานานิ  อะภัพโพ   กาตุง   

อิทัมปิ    สังเฆ  ระตะนัง    ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

กิญจาปิ   โส   กัมมัง   กะโรติ   ปาปะกัง  

กาเยนะ   วาจายุทะ   เจตะสา   วา   

อะภัพโพ   โส  ตัสสะ   ปะฏิจฉะทายะ  

อะภัพพะตา     ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา 

อิทัมปิ    สังเฆ  ระตะนัง    ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

วะนัปปะคุมเพ   ยะถา   ผุสสิตัคเค  

คิมหานะมาเส   ปะฐะมัสมิง   คิมเห  

ตะถูปะมัง   ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ  

นิพพานะคามิง   ปะระมัง   หิตายะ     

อิทัมปิ   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ  

วะโร  วะรัญญู   วะระโท   วะราหะโร  

อะนุตตะโร   ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ  

อิทัมปิ   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง  

เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ  

ขีณัง   ปุราณัง   นะวัง    นัตถิ   สัมภะวัง 

วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง 

เต  ขีระพีชา     อะวิรุฬหิฉันทา 

นิพพันติ  ธีรา    ยะถายัมปะทีโป 

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

 

ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 

พุทธัง   นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 

ยานีธะ        ภูตานิ    สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 

ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ 

ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 

สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ   

 

 

กะระณียะเมตตะสุตตัง

 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ

ยันตัง  สันตัง  ปะทัง    อะภิสะเมจจะ

สักโก  อุชู  จะ   สุหุชู

สุวะโจ  จัสสะ   มุทุ   อะนะติมานี

สันตุสสะโก  จะ   สุภะโร  จะ

อัปปะกิจโจ   จะ    สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ

อัปปะ คัพโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโ ธ

นะ  จะ  ขุททัง  สะมาจะเร   กิญจิ

เยนะ  วิญญู ปะเร  อุปะวะเทยยุง

สุขิโน  วา  เขมิโน  โหนตุ

สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

เย  เกจิ  ปาณะภูตัตถิ

ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา

ทีฆา  วา  เย  มะหันตา  วา

มัชฌิมา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา

ทิฏฐา    วาเย    จะ  อะทิฏฐา

เย  จะ  ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร

ภูตา  วา  สัมภะเวสี  วา

สัพเพ สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

นะ  ปะโร  ปะรัง  นิกุพเพถะ

นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ

พยาโรสะนา  ปะฏีฆะสัญญา

นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา    ยะถานิยัง  ปุตตัง

อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ  สัพพะภูเตสุ

มานะสัมภาวะเย   อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ   สัพพะ โลกัสมิง

มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง

อุทธัง  อะโธ  จะ   ติริยัญจะ

อะสัมพาธัง   อะเวรัง  อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง   นิสินโน  วา

สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ

เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ

พรัหมะเมตัง  วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ

สีละวา ทัสสะเนนะ  สัมปันโน

กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง

นะหิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ  ฯ

 

 

ขันธะปะริตตัง

 

วิรูปักเขหิ  เม   เมตตัง

เมตตัง   เอราปะเถหิ  เม

ฉัพยาปุตเตหิ    เม เมตตัง

เมตตัง  กัณหาโคตะระเกหิ  จะ

อะปาทะเกหิ    เม    เมตตัง

เมตตัง    ทิปาทะเกหิ   เม

จะตุปปะ เทหิ  เม  เมตตัง

เมตตัง  พะหุปปะเทหิ  เม

มา  มัง  อะปาทะโก  หิงสิ

มา  มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก

มา   มัง  จะตุปปะโทหิงสิ

มา  มัง  หิงสิ   พะหุปปะโท

สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา

สัพเพ ภูตา  จะ  เกวะลา

สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ

มา   กิญจิ  ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ  พุทโธ,  อัปปะมาโณ  ธัมโม,

อัปปะมาโณ  สังโฆ,  ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ,

อะหิ  วิจฉิกา   สะตะปะที  อุณณานาภี  สะระภู  มูสิกา,

กะตา  เม  รักขา กะตา  เม  ปะริตตา,

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ,  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต,

นะโม  สันตันนัง    สัมมาสัมพุทธานังฯ

 

 

โมระปะริตตัง

 

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา,

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส.

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ   หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง,

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ ทิวะสัง .

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม,

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ.

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ โพธิยา,

นะโม วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา.

อิมัง  โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติ  เอสะนาฯ

 

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา,

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส.

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง,

ตะยัชชะ  คุตตา วิหะเรมุ รัตติง.

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม,

เต   เม    นะโม เต  จะมัง  ปาละยันตุ.

นะมัตถุ  พุทธานัง   นะมัตถุ โพธิยา,

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม   วิมุตติยา.

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วา  สะมะกัปปะยีติฯ

 

 

                            อังคุลิมาละปะริตตั

 

ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต

นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา โวโรเปตา 

เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

ยะโตหัง  ภะคินิ อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต 

นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา 

เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ   คัพภัสสะ ฯ 

ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต 

นาภิชานามิ   สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา 

เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

 

                      โพชฌังคะปะริตตัง

 

โพชฌังโค  สะติสังขาโต  ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา

วิริยัมปีติ   ปัสสัทธิโพชฌังคา   จะ   ตะถาปะเร   

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 

มุนินา  สัมมะทักขาตา  ภาวิตา  พะหุลีกะตา 

สังวัตตันติ  อะภิญญายะ  นิพพานายะ  จะ  โพธิยา 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ 

เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ  โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง 

คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสวา  โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ

เต  จะ  ตัง อะภินันทิตวา  โรคา มุจจิงสุ  ตังขะเณ   

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

เอกะทา  ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ  ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง 

สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ 

ปะหีนา  เต  จะ   อาพาธา  ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง 

มัคคาหะตะกิเลสา  วะ  ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ

 

          อะภะยะปะริตตัง

 

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาปัคคะโห     ทุสสุปินัง  อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมัง  คะลัญจะ 

โย    จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง  อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง 

สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ 

 

 

ทุกขัปปัตตา  จะ  นิททุกขา  ภะยัปปัตตา  จะ  นิพภะยา 

โสกัปปัตตา  จะ  นิสโสกา   โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน

เอตตาวะตา  จะ  อัมเหหิ  สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง 

สัพเพ  เทวานุโมทันตุ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ  สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา 

ภาวะนาภิระตา  โหนตุ  คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ

สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญจะ  ยัง  พะลัง

อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ  รักขัง  พันธามิ  สัพพะโสฯ

 

 

                      ชะยะปะริตตัง

 

มะหาการุณิโก  นาโถ            หิตายะ  สัพพะปาณินัง 

ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา         ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ 

ชะยันโต  โพธิยา    มูเล        สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ       ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก              สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง      อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ    

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง           สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง 

สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ         สุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ 

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง        วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง 

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง         ปะณิธีเต  ปะทักขิณา 

ปะทักขิณานิ  กัตวานะ           ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

 

 

                             ภัทเทกะรัตตะคาถา

 

อะตีตัง  นานวาคะเมยยะ              นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง,

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง                   อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง.

ปัจจุปปันนัญจะ  โย  ธัมมัง          ตัตถะ  ตัตถะ  วิปัสสะติ,

อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง                 ตัง  วิทธา  มะนุพฺรูหะเย.

อัชเชวะ  กิจจะมาตัปปัง               โก  ชัญญา  มะระณัง  สุเว,

นะ  หิ  โน   สังคะรันเตนะ            มะหาเสเนนะ  มัจจุนา.

เอวัง  วิหาริมาตาปิง                    อะโหรัตตะมะตันทิตัง,

ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ              สันโต  อาจิกขะเต  มุนีติ.

 

 

 

                                     ติลักขะณาทิคาถา

 

      สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ          ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,

       อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข           เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา.

       สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ            ยะทา ปัญญายะ  ปัสสะติ,

       อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข           เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา.

      สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ             ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,

      อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข            เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา.

      อัปปะกา  เต  มะนุสเสสุ               เย  ชะนา  ปาระคามิโน,

      อะถายัง  อิตะรา  ปะชา                ตีระเมวานุธาวะติ.

      เย   จะ  โข  สัมมะทักขาเต          ธัมเม  ธัมมานุวัตติโน,

      เต  ชะนา  ปาระเมสสันติ              มัจจุเธยยัง  สุทุตตะรัง.

      กัณหัง  ธัมมัง  วิปปะหายะ           สุกกัง  ภาเวถะ  ปัณฑิโต,

      โอกา  อะโนกะมาคัมมะ               วิเวเก  ยัตถะ  ทูระมัง.

      ตัตะราภิระติมิจเฉยยะ                  หิตะวา กาเม  อะกิญจะโน,

      ปะริโยทะเปยยะ  อัตตานัง           จิตตะเกฺลเสหิ  ปัณฑิโต.

      เยสัง  สัมโพธิยังเคสุ                    สัมมา  จิตตัง  สุภาวิตัง,

      อาทานะปะฏินิสสัคเค                  อะนุปาทายะ  เย  ระตา,

      ขีณาสะวา  ชุติมันโต                    เต โลเก ปะรินิพพุตาติ.

 

 

 

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608