Get Adobe Flash player

           เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง   ภะคะวา,  สาวัตถิยัง  วิหะระติ,  เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม.  ตัตะระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.  ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา  เอตะทะโวจะ. 

       อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง  อะนุปปาทา  วา  ตะถาคะตานัง,  ฐิตา  วะ  สา  ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ.  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ,  อะภิสัมพุชฌิตะวา  อะภิสะเมตะวา    อาจิกขะติ  เทเสติ.  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ,  วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ,  สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ.

       อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง  อะนุปปาทา  วา  ตะถาคะตานัง,  ฐิตา  วะ  สา  ธาตุ   ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ.  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ   อะภิสะเมติ,  อะภิสัมพุชฌิตะวา  อะภิสะเมตะวา  อาจิกขะติ  เทเสติ.  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ,  วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ,  สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ.

       อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานัง  อะนุปปาทา  วา  ตะถาคะตานัง,  ฐิตา  วะ  สา  ธาตุ   ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ.  ตัง  ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ   อะภิสะเมติ,  อะภิสัมพุชฌิตะวา  อะภิสะเมตะวา  อาจิกขะติ  เทเสติ.  ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ,  วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ,  สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ.

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา.  อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง,  อะภินันทุนติ.

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608