Get Adobe Flash player

                       อาฏานาฏิยะปะริตตัง

 

       วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ          จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต 

สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                    สัพพะภูตานุกัมปิโน 

เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ               นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน 

นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ              มาระเสนัปปะมัททิโน 

โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ        พราหมะณัสสะ วุสีมะโต  

กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ                วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ 

อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ               สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต 

โย  อิมัง   ธัมมะมะเทเสสิ        สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 

เย จาปิ  นิพพุตาโลเก              ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง 

เต  ชะนา  อะปิสุณา                 มะหันตา  วีตะสาระทา 

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง             ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง            มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง          พุทธัง วันทามะโคตะมันติฯ

     นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง  มะเหสินัง 

ตัณหังกะโร  มะหาวีโร             เมธังกะโร  มะหายะโส 

สะระณังกะโร  โลกะหิโต         ทีปังกะโร  ชุตินธะโร 

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข  มังคะโล  ปุริสาสะโภ 

สุมาโน  สุมาโน  ธีโร               เรวะโต  ระติวัฑฒะโน  

โสภีโต  คุณะสัมปันโน            อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม 

ปะทุโม   โลกะปัชโชโต          นาระโท   วะระสาระถี 

ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร        สุเมโธ   อัปปะฏิปุคคะโล

สุชาโต  สัพพะโลกัคโค          ปิยะทัสสี  นะราสะโภ 

อัตถะทัสสี   การุณิโก              ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท 

สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก        ติสโส  จะ  วะทะตัง  วะโร 

ปุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ      วิปัสสี  จะ  อะนูปะโม 

สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา             เวสสะภู  สุขะทายะโก 

กะกุสันโธ  สัตถะวาโห            โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห 

กัสสะโป  สิริสัมปันโน              โคตะโม  สักยะปุงคะโว ฯ

     เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา   อเนกะสะตะโกฏะโย 

สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา   สัพเพ  พุทธา  มะหิทธิกา 

สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา            เวสารัชเชหุปาคะตา 

สัพเพ  เต  ปะฏิชานันติ            อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 

สีหะนาทัง  นะทันเตเต             ปะริสาสุ  วิสาระทา 

พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ        โลเก    อัปปะฏิวัตติยัง 

อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ               อัฏฐาระสะหิ  นายะกา 

ทวัตติงสะ  ลักขะณูเปตา         สีตยานุพยัญชะนาธะรา 

พยามัปปะภายะ  สุปปะภา      สัพเพ  เต  มุนิกุญชะรา 

พุทธา  สัพพัญญุโน  เอเต       สัพเพ  ขีณาสะวา  ชินา 

มะหัปปะภา  มะหาเตชา           มะหาปัญญา  มะหัพพะลา 

มะหาการุณิกา  ธีรา                 สัพเพสานัง  สุขาวะหา 

ทีปา  นาถา  ปะติฏฐา  จะ        ตาณาเลณา  จะ  ปาณินัง 

คะตี  พันธู  มะหัสสาสา            สะระณา  จะ  หิเตสิโน 

สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ           สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา 

เตสาหัง  สิระสา  ปาเท            วันทามิ  ปุริสุตตะเม 

วะจะสา  มะนะสา  เจวะ           วันทาเมเต  ตะถาคะเต 

สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน           คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา 

สะทา    สุเขนะ  รักขันตุ           พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง 

เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต        มุตโต สัพพะภะเยนะ  จะ 

สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตา  ปะวัชชิโต 

สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต  จะ ตุวัง  ภะวะฯ 

     เตสัง  สัจเจนะ  สีเลนะ        ขันติเมตตาพะเลนะ  จะ 

เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะฯ

ปุรัตถิมัสมิง  ทิสาภาเค             สันติ ภูตา  มะหิทธิกา 

เตปิ   ตุมเห  อะนุรักขันตุ          อาโรคะเยนะ     สุเขนะ  จะ 

ทักขิณัสมิง  ทิสาภาเค             สันติ  เทวา  มะหิทธิกา 

เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะ 

ปัจฉิมัสมิง  ทิสาภาเค              สันติ  นาคา  มิหิทธิกา 

เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคะเยนะ   สุเขนะ  จะ 

อุตตะรัสมิง  ทิสา  ภาเค           สันติ  ยักขา  มะหิทธิกา 

เตปิ   ตุมเห  อะนุรักขันตุ          อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปุริมะทิสัง  ธะตะรัฏโฐ              ทิกขิเณนะ  วิรุฬหะโก 

ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข                  กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง 

จัตตาโร  เต  มะหาราชา           โลกะปาลา   ยะสัสสิโน 

เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะ 

อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา        เทวา  นาคา  มะหิทธิกา 

เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะ ฯ

     นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง   พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง 

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง       ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง 

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ               โหตุ   เต ชะยะมังคะลัง 

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง       สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ

     ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก       วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ      ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุเต  ฯ 

ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก           วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ       ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุเต ฯ 

ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก           วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ

ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ       ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ

     สักกัตวา  พุทธะระตะนัง     โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง             พุทธะ เตเชนะ  โสตถินา 

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ          ทุกขา  วูปะสะเมนตุ  เต

สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง           โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง 

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                 ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา  

นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ          ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต 

สักกัตวา  สังฆะระตะนัง           โอสะถัง อุตตะมัง  วะรัง 

อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง           สังฆะเตเชนะ โสตถินา 

นัสสันตุปัททะวา   สัพเพ         โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ

     สัพพีติโย  วิวัชชันตุ            สัพพะโรโค  วินัสสะตุ 

มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย        สุขีทีฆายุโก  ภะวะ 

อะภิวาทะนะสีลิสสะ                 นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน 

จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ         อายุวัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ

 

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608