Get Adobe Flash player

                เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  คะยายัง   วิหะระติ  คะยาสีเส,  สัทธิง  ภิกขุสะหัสเสนะฯ  ตัตระ   โข   ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ ฯ

         สัพพัง  ภิกขะเว   อาทิตตัง ฯ   กิญจิ   ภิกขะเว   สัพพัง   อาทิตตัง ฯ  จักขุง  ภิกขะเว   อาทิตตัง,        รูปา   อาทิตตา,  จักขุวิญญาณัง   อาทิตตัง,   จักขุสัมผัสโส    อาทิตโต,   ยัมปิทัง   จักขุสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง,   สุขัง   วา   ทุกขัง    วา   อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัมปิ   อาทิตตัง ฯ   เกนะ  อาทิตตัง ฯ   อาทิตตัง   ราคัคคินา   โทสัคคินา   โมหัคคินา,  อาทิตตัง  ชาติยา   ชะรามะระเณนะ,   โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตตันติ   วะทามิ  ฯ  

         โสตัง  อาทิตตัง,   สัททา  อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง   อาทิตตัง,  โสตะสัมผัสโส   อาทิตโต,   ยัมปิทัง   โสตะสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ      เวทะยิตัง,  สุขัง   วา   ทุกขัง   วา   อะทุกขะมะสุขัง    วา,   ตัมปิ   อาทิตตัง ฯ   เกนะ   อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา   โมหัคคินา,   อาทิตตัง   ชาติยา   ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตตันติ   วะทามิ  ฯ   

          ฆานัง    อาทิตตัง,   คันธา   อาทิตตา,  ฆานะวัญญาณัง   อาทิตตัง,   ฆานะสัมผัสโส   อาทิตโต,   ยัมปิทัง  ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา    อุปปัชชะติ   เวทะยิตัง, สุขัง  วา ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง  วา,  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  เกนะ   อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง   ราคัคคินา   โทสัคคินา   โมหัคคินา,  อาทิตตัง   ชาติยา   ชะรามะระเณนะ,   โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตตันติ   วะทามิ  ฯ  

          ชิวหา    อาทิตตา,   ระสา  อาทิตตา,   ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,  ชิวหา   สัมผัสโส   อาทิตโต,   ยัมปิทัง  ชิวหาสัมผัสสะ   ปัจจะยา  อุปปัชชะติ   เวทะยิตัง,  สุขัง  วา  ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง  วา,  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง   ราคัคคินา   โทสัคคินา   โมหัคคินา,   อาทิตตัง   ชาติยา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ 

           กาโย   อาทิตโต,   โผฏฐัพพา   อาทิตตา,  กายะวิญญาณัง   อาทิตตัง,   กายะสัมผัสโส  อาทิตโต, ยัมปิทัง   กายะสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ    เวทะยิตัง ฯ  สุขัง  วา  ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง  วา,  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง   ราคัคคินา   โทสัคคินา   โมหัคคินา,  อาทิตตัง   ชาติยา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตตันติ   วะทามิ  ฯ 

           มะโน  อาทิตโต,   ธัมมา  อาทิตตา,   มะโน วิญญาณัง   อาทิตตัง,   มะโนสัมผัสโส   อาทิตโต,   ยัมปิทัง   มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ    เวทะยิตัง,  สุขัง  วา  ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง  วา,  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ      เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง   ราคัคคินา   โทสัคคินา   โมหัคคินา,   อาทิตตัง   ชาติยา   ชะรามะระเณนะ,    โสเกหิ   ปะริเทเวหิ   ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตตันติ   วะทามิ  ฯ    

            เอวัง   ปัสสัง   ภิกขะเว   สุตะวา   อะริยะสาวะโก,  จักขุสมิงปิ   นิพพินทะติ,   รูเปสุปิ   นิพพินทะติ,  จักขุวิญญาเณปิ   นิพพินทะติ,    จักขุสัมผัสเสปิ   นิพพินทะติ,   ยัมปิทัง  จักขุสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง,  สุขัง  วา  ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง  วา,    ตัสมิงปิ   นิพพินทะติ ฯ  

            โสตัสมิงปิ   นิพพินทะติ,  สัทเทสุปิ  นิพพินทะติ,  โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  โสตะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ,  ยัมปิทัง   โสตะสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ   เวทะยิตัง,  สุขัง วา  ทุกขัง วา  อุทุกขุมุสุขัง วา,  ตัสมิงปิ   นิพพินทะติ ฯ  

            ฆานัสมิงปิ   นิพพินทะติ,  คันเธสุปิ   นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ,  ฆานะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ,  ยัมปิทัง   ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ   เวทะยิตัง,   สุขัง  วา  ทุกขัง  วา   อะทุกขะมะสุขัง   วา,   ตัสมิงปิ  นิพพินทะติฯ  

            ชิวหายะปิ    นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาณเณปิ  นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ   นิพพินทะติ,   ยัมปิทัง  ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง,  สุขัง  วา  ทุกขัง  วา   อะทุกขะมะสุขัง   วา,   ตัสมิงปิ   นิพพินทะติ ฯ

             กายัสมิงปิ  นิพพินทะติ,  โผฏฐัพเพสุปิ  นิพพินทะติ,  กายะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ,  กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,  ยัมปิทัง  กายะสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,  สุขัง  วา   ทุกขัง  วา  อะทุกขะมะสุขัง   วา,   ตัสมิงปิ  นิพพินทะติฯ   

มะนัสมิงปิ นิพพินทะติ    ธัมเมสุปิ  นิพพินทะติ,  มะโนวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ,   มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,  ยัมปิทัง   มะโนสัมผัสสะปัจจะยา   อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง,  สุขัง  วา   ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง   วา,   ตัสมิงปิ   นิพพินทะติ   ฯ 

             นิพพินทัง   วิรัชชะติ ฯ  วิราคา  วิมุจจะติ,   วิมุตตัสมิง       วิมุตตะมิติญาณัง  โหติ,  ขีณา  ชาติ,  วุสิตัง  พรัหมะจะริยัง,  กะตัง กะระณียัง,  นาปะรัง   อิตถัตตายาติ      ปะชานาตีติ ฯ  อิทะมะโวจะ   ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต   ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ       อิมัสมิญจะ ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง  ภัญญะมาเน,  ตัสสะ  ภิกขุสะหัสสัสสะ   อะนุปาทะยะ   อาสะเวหิ  จิตตานิ  วิมุจจิงสูติฯ

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608