Get Adobe Flash player

กุสะลา   ธัมมา   อะกุสะลา   ธัมมา    อัพยากะตา    ธัมมา ฯ   สุขายะ   เวทะนายะ    สัมปะยุตตา   ธัมมา   ทุกขายะ   เวทะนายะ  สัมปะยุตตา    ธัมมา    อะทุกขะมะสุขายะ   เวทะนายะ   สัมปะยุตตา    ธัมมา ฯ    วิปากา   ธัมมา   วิปากะธัมมะธัมมา    เนวะวิปากะนะ  วิปากะธัมมะธัมมา ฯ   อุปาทินนุปาทานิยา       ธัมมา  ฯ   อะนุปาทินนุปาทานิยา   ธัมมา  อะนุปาทินนานุปาทานิยา    ธัมมา ฯ  สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา        ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา    ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา   ฯ   สะวิตักกะสะวิจารา    ธัมมา   อะวิตักกะวิจาระมัตตา   ธัมมา   อะวิตักกาวิจารา   ธัมมา  ฯ    ปีติสะหะคะตา   ธัมมา   สุขะสะหะคะตา     ธัมมา  อุเปกขาสะหะคะตา   ธัมมา ฯ  ทัสสะเนนะ   ปะหาตัพพา   ธัมมา   ภาวะนายะ   ปะหาตัพพา   ธัมมา ฯ   เนวะทัสสะเนนะ   นะ  ภาวะนายะ  ปะหาตัพพา    ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา   ภาวะนายะ   ปะหาตัพพะเหตุกา    ธัมมา   เนวะทัสสะเนนะ   นะ  ภาวะนายะปะหาตัพพะเหตุกา    ธัมมา ฯอาจะยะคามิโน   ธัมมา   อะปะจะยะคามิโน   ธัมมา  ฯ   เนวาจะยะคามิโน  นาปะจะยะคามิโน   ธัมมา ฯ  เสกขา   ธัมมา   อะเสกขา   ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา    ธัมมา ฯ   ปะริตตา   ธัมมา   มะหัคคะตา   ธัมมา    อัปปะมาณา   ธัมมา ฯ  ปะริตตารัมมะณา     ธัมมา    มะหัคคะตารัมมะณา    ธัมมา    อัปปะมาณารัมมะณา    ธัมมา ฯ  หีนา    ธัมมา    มัชฌิมา   ธัมมา   ปะณีตา   ธัมมา ฯ   มิจฉัตตะนิยะตา   ธัมมา    สัมมัตตะนิยะตา    ธัมมา    อะนิยะตา   ธัมมา ฯ    มัคคารัมมะณา   ธัมมา   มัคคะเหตุกา   ธัมมา  มัคคาธิปะติโน ฯ   อุปปันนา    ธัมมา   อะนุปปันนา    ธัมมา  อุปปาทิโน   ธัมมา  ฯ    อะตีตา   ธัมมา   อะนาคะตา   ธัมมา  ปัจจุปปันนา    ธัมมา  ฯ   อะตีตารัมมะณา  ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา  ธัมมา  ปัจจุปปันนารัมมะณา  ธัมมา ฯ อัชฌัตตา   ธัมมา  พะหิทธา ธัมมา   อัชฌัตตะพะหิทธา  ธัมมาฯ   อัชฌัตตารัมมะณา    ธัมมา   พะหิทธารัมมะณา       ธัมมา   อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา  ธัมมา  ฯ  สะนิสทัสสะนะสัปปะฏิฆา   ธัมมา                                      อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา    ธัมมา         อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา    ธัมมา ฯ

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608