Get Adobe Flash player

๑. พระวินัย

 

               ยันเตนะ  ภะคะวะตา   ชานะตา   ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ   ปะฐะมัง   ปาราชิกัง  กัตถะ  ปัญญัตตันติ ฯ  เวสาลิยัง   ปัญญัตตันติ ฯ  กัง  อารัพภาติฯ สุทินนัง  กะลันทะปุตตัง  อารัพภาติฯ  กิสมิง  วัตถุสิมินติฯ  สุทินโน  กะลันทะปุตโต  ปุราณะทุติยิกายะ  เมถุนัง  ธัมมัง   ปะฏิเสวิ   ตัสมิง   วัตถุสมินติ ฯ  เตนะ  สะมะเยนะ  พุทโธ  ภะคะวา  เวรัญชายัง   วิหะระติ นะเฬรุปุจิมัณฑะมูเล   มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ   สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ  อัสโสสิ  โข  เวรัญโช  พราหมะโณ  สะมะโณ  ขะลุโภ  โคตะโม   สักยะปุตโต   สักยะกุลา   ปัพพะชิโต  เวรัญชายัง   วิหะระติ  นะเฬรุปุจิมัณฑะมูเล   มะหะตา   ภิกขุสังเฆนะ   สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ  ตังโข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  โคตะมัง  เอวัง   กัลยาโณ   กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต   อิติปิโส   ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ   วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ 

โส  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง   สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง  สัสสะมะณะพราหมะณิง   ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง   สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัตวา ปะเวเทติ  โส  ธัมโม   เทเสติ  อาทิกัลยาณัง   มัชเฌกัลยาณัง  ปะริโยสานะกัลยาณัง   สาตถัง  สะพยัญชะนัง   เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง  พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสติ ฯ  สาธุ  โข  ปะนะ ตะถารูปานัง  อะระหะตัง  ทัสสะนัง  โหตีติ ฯ

_________________________

 

 

๒. พระสูตร

 

               เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  อันตะรา  จะ  ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ   นาลันทัง   อัทธานะมัคคะ  ปะฏิปันโน  โหติ  มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ   สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ   ภิกขุสะเตหิฯ   สุปปิโยปิ  โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา จะ นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ  สัทธิง  อันเตวาสินา  พรัหมะทัตเตนะ  มาณะเวนะ ฯ  ตัตระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  สังฆัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ  อันเตวาสี  พรัหมะทัตโต  มาณะโว  อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ สังฆัสสะ วัณณัง  ภาสะติ ฯ  อิติหะ  เต  อุโภ  อาจะริยันเตวาสี  อัญญะมัญญัสสะ  อุชุวิปัจจะนิกะวาทา  ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต   ปิฏฐิโต  อะนุพันธา   โหนติ  ภิกขุสังฆัญจะ ฯ

_________________________

 

๓. พระสังคิณี

 

               กุสะลา   ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพยากะตา  ธัมมา ฯ  กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  กามาวะจะรัง  กุสะลัง จิตตัง  อุปปันนัง  โหติ  โสมะนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง  รูปารัมมะณัง  วา  สัททารัมมะณัง  วา   คันธารัมมะณัง   วา  ระสารัมมะณัง  วา  โผฏฐัพพารัมมะณัง  วา  ธัมมารัมมะณัง   วา  ยัง  ยัง วา ปะนารัพภะ     ตัสมิง  สะมะเย  ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป โหติ  เย  วา  ปะนะ  ตัสมิง  สะมะเย  อัญเญปิ  อัตถิ  ปะฏิจจะสะมุปปันนา  อะรูปิโน  ธัมมา  อิเม  ธัมมา  กุสะลา ฯ

_________________________

 

๔. พระวิภังค์

 

               ปัญจักขันธา  รุปักขันโธ  เวทะนากขันโธ   สัญญากขันโธ   สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธฯ      ตัตถะ   กะตะโม   รูปักขันโธฯ   ยังกิญจิ  รูปัง  อะตีตานาคะตะ     ปัจจุปปันนัง   อัชฌัตตัง   วา  พะหิทธา   วา  โอฬาริกัง   วา  สุขุมัง   วา   หีนัง   วา  ปะณีตัง  วา   ยัง  ทูเร  วา  สันติเก  วา  ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิตะวา  อะภิสังขิปิตวา  อะยัง   วุจจะติ  รูปักขันโธ ฯ

________________________

 

 

 

๕. พระธาตุกะถา

 

                สังคะโห  อะสังคะโห ฯ  สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  อะสังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง   สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง  อะสังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง ฯ   สัมปะโยโค   วิปปะโยโคฯ   สัมปะยุตเตนะ  วิปปะยุตตัง    วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง  อะสังคะหิตัง ฯ

__________________________

 

๖. ปุคคะละปัญญัตติ

 

                  ฉะ   ปัญญัตติโย   ขันธะปัญญัตติ  อายะตะนะปัญญัตติ  ธาตุปัญญัตติ   สัจจะปัญญัตติ   อินทริยะปัญญัตติ  ปุคคะละปัญญัตติ ฯ    กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง   ปุคคะละปัญญัตติ ฯ  สะมะยะวิมุตโต   อะสะมะยะวิมุตโต  กุปปะธัมโม  อะกุปปะธัมโม  ปะริหานิธัมโม  อะปะริหานะธัมโม  เจตะนาภัพโพ       อะนุรักขะนาภัพโพ    ปุถุชชะโน    โคตระภู   ภะยูปะระโต  อะภะยูปะระโต   ภัพพาคะมะโน    อะภัพพาคะมะโน   นิยะโต  อะนิยะโต  ปะฏิปันนะโก   ผะเลฏฐิโต   อะระหา  อะระหัตตายะ  ปะฏิปันโน ฯ

_____________________________

 

๗. พระกะถาวัตถุ

 

                  ปุคคะโล   อุปะลัพภะติ    สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ  อามันตา  ฯ    โย   สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ    ตะโต   โส  ปุคคะโล   อุปะลัพภะติ    สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ    นะ   เหวัง   วัตตัพเพ ฯ    อาชานาหิ   นิคคะหัง   หัญจิ   ปุคคะโล อุปะลัพภะติ   สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ  เตนะ  วะตะ เร  วัตตัพเพ   โย    สัจฉิกัตโถ   ปะระมัตโถ   ตะโต   โส    ปุคคะโล   อุปะลัพภะติ    สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ  ฯ   มิจฉา  ฯ

 

๘. พระยมก

 

                   เย   เกจิ   กุสะลา    ธัมมา   สัพเพ    เต   กุสะละมูลา  ฯ  เย   วา   ปะนะ   กุสะละมูลา   สัพเพ   เต  ธัมมา   กุสะลา ฯ         เย   เกจิ  กุสะลา    ธัมมา   สัพเพ    เต   กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา ฯ    เย   วา   ปะนะ กุสะละมูเลนะ   เอกะมูลา    สัพเพ   เต   ธัมมา  กุสะลา ฯ

____________________________

 

 

๙. พระมะหาปัฏฐาน

 

                   เหตุปัจจะโย   อารัมมะณะปัจจะโย   อะธิปะติปัจจะโย   อะนันตะระปัจจะโย  สะมะนันตะระปัจจะโย  สะหะชาตะปัจจะโย   อัญญะมัญญะปัจจะโย   นิสสะยะปัจจะโย    อุปะนิสสะยะปัจจะโย     ปุเรชาตะปัจจะโย   ปัจฉาชาตะปัจจะโย  อาเสวะนะปัจจะโย    กัมมะปัจจะโย      วิปากะปัจจะโย   อาหาระปัจจะโย  อินทรียะปัจจะโย   ฌานะปัจจะโย  มัคคะปัจจะโย  สัมปะยุตตะปัจจะโย  วิปปะยุตตะปัจจะโย   อัตถิปัจจะโย   นัตถิปัจจะโย   วิคะตะปัจจะโย  อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

 

wat arkansas buddhavanaram
7806 Howard Hill Rd, Fort Smith, AR 72916 (479) 434-6608